Referat af Skolebestyrelsesmøde 
mandag d. 25. februar 2020 kl. 19.00
Møderække: 15/8   3/9   9/10   20/11   12/12   13/1   25/2   23/3   23/4   27/5   18/6
Afbud: Majbrit Breum, Tonni Jensen


121. Elevrådet (O)
19.00-19.15
Aia og Nikolaj gør status på den nye parkeringsmulighed for scootere. Ordningen fungerer godt. 
Elevrådets idrætsdag er flyttet fra d. 27/3 til den 3.april.
SKB stiller spørgsmål om rengøring til mikroovnene i overbygningen. Det kan der strammes op på. 
Hvis klasserne har en sådan, er det noget, de selv har finansieret. 
BK ønsker, at elevrådet tager brugen af bordtennisbordet op på næste møde.

122. Principper (B)
19.15-19.45 
• Kostpolitik (bilag)
• Princip for leg og bevægelse (bilag)
Principper for kost blev drøftet og enkelte justeringer foretaget. 
Princip for leg og bevægelse er godkendt.
De reviderede og godkendte principper kan findes i Aula.


123. Valg til skolebestyrelsen (D)
19.45-20.15
• Tidsplan (bilag)
• Nedsættelse af valgbestyrelse
• Evt. kandidater
Tidsplanen er gennemgået. 
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg - disse modtager ikke genvalg. 
Forslag til valgdato drøftet.
Vigtigt at der ikke bliver sammenfald med andre arrangementer i Mejrup.
Mulige oplægsholder vendt. 
Der sendes invitation ud snarest muligt.

124. Skoleårets planlægning (B)
20.15-20.30
a) Timefordelingsplan (bilag)
b) Tidsplan for planlægning (bilag)
Skoleårets planlægning er drøftet, og skolebestyrelsen bakker op om ledelsens beslutning. 


125. Trafikforhold jf. lokalplan 1141 (D)
20.30-20.45
Trafikforholdene jf. lokalplan 1141 drøftet og vil fortsat være genstand for skolebestyrelsens bevågenhed med henblik på trafiksikkerheden omkring skolen.
Trafikforholdene omkring skolen
Skolebestyrelsen opfordrer på det kraftigste forældre til ikke at benytte den store skolegård ved Svanen til aflæsning og påstigning. Der opstår mange farlige situationer. 


126. Kommende byggeri på Mejrup Skole (O)
Tom Pedersen orienterede kort om de overordnede planer for det kommende byggeri på Mejrup Skole. Byggeriet vil foregå i tre etaper over to-tre år. Første spadestik vil sandsynligvis blive i januar 2021. 
Der nedsættes lokale arbejdsgrupper undervejs mht. faglokaler og indretning af disse.
Skolebestyrelsen anbefaler, at alle væsentlige aspekter og drøftelser af byggeriet vendes med relevante aktører. 
Skolebestyrelsen ønsker byggeriet på som punkt på møderne fremadrettet.


127. Punkter til næste møde (B)
Trafikforhold jf. lokalplan 1141
Skolebestyrelsesvalg
Byggeri

128. Godkendelse af referat


 


Skolebestyrelsesmøde 
Referat af torsdag d. 18. juni 2020 NB: kl. 18.00

Møderække: 15/8   3/9   9/10   20/11   12/12   13/1   25/2   23/3   23/4   27/5   18/6

Afbud: Ole, Maibrit 
1

28. Udtalelse til tillæg til kvalitetsrapport (B)
18.00-18.15
Rapporten blev gennemgået. 

129. Personalesituationen / ansættelser (O)
18.15-18.30
Kort orientering. 
Barselsvikariater og elevtilgang har udløst flere nyansættelser til det kommende skoleår. 
Der har været og er fortsat en stor ansøgerskare til de ledige stillinger. 

130. Økonomi (O)
18.30-18.45
Kort budgetorientering herunder de økonomiske konsekvenser af Corona-beredskabet. 
Orientering om aftale på lærerområdet, som kan udløse ekstra lærerressourcer. 

131. Møderække 20-21 (B)
18.30-18.45
Forslag:
• Torsdag 20/8
• Onsdag 23/9
• Tirsdag 27/10
• Mandag 23/11
• Mandag 14/12 kl. 18.00 (kort dagsorden – julefrokost)
• Tirsdag 26/1
• Onsdag 24/2
• Torsdag 25/3
• Mandag 19/4
• Tirsdag 18/5
• Onsdag 16/6 kl. 18.00 (kort dagsorden - spisning)
Møderække vedtaget.

132. Punkter til næste møde (B)
18.45-18.55
Introduktion til nye medlemmer i SKB (fx Skole og Samfund)
Årshjul - hvad skal der arbejdes med i skolebestyrelsen
Erfaringer fra skolenedlukningen
Beredskab i tilfælde af lignende situation
 

132a Evt. 
Skolebestyrelsesvalget er gennemført.
Årsberetningen er under udarbejdelse. 

133. Underskrivning af referatet
Tak for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer. Der er lidt mad og drikke efter mødet.


Skolebestyrelsesmøde 
Referat - torsdag d. 20. august 2020 kl. 19.00


Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6


Afbud: Allan


133. Velkomst til skolebestyrelsen (B)
19.00-19.35
• Konstituering (der vælges en formand af og blandt de forældrevalgte). Den siddende formand styrer valget.
o Formand: Lars Grønkjær
o Næstformand: Allan Skindhøj Sørensen
• Kort introduktion til bestyrelsesarbejdet
• Fokuspunkter i skoleåret 20-21
o Budgetår
o Trafikforholdene og færdselsregler
o Skoleonkler og -tanter
o Byggeri
o …
• Årshjul
o Udarbejdes i løbet af de kommende bestyrelsesmøder
o Repræsentation ved forældremøderne
 0. årgang (Tonni)
 1. årgang 27/8 (Lars og Rikke)
 2. årgang 8/9 (Lars)
 3. årgang 26/8 (Rikke)
 4. årgang 17/9 (Tonni)
 5. årgang 15/9 (Laila)
 6. årgang 25/8 (Rikke)
 7. årgang 8/10 (Lars)
 8. årgang 9/9 (Allan) + 10/9 (Else)
 9. årgang 7/9 (Ole)


134. Personalesituationen / ansættelser (O)
19.35-19.50
Kort orientering om nyansættelser som følge af øget elevtilgang, personaleændringer og ekstra tilførte midler til Løft af Folkeskolen.


135. Trafikken omkring skolen / ny udstykning (D)
19.50-20.10
Bilag
Borgerforeningen har kontaktet Skolebestyrelsen mht. samarbejde om trafikken omkring skolen i forbindelse med det nye boligområde.
Mulige løsninger blev drøftet. 
Skolen udarbejder forslag til skolebestyrelsesformanden.


136. Erfaringer fra skole-nedlukningen i foråret (D)
20.10-20.30
Positive
Virtuelle møder kan have sin berettigelse i nogle henseender.
Små klasser gav mere ro og fokus på det enkelte barn.
Kortere skoledage profiterede mange børn positivt af.
De ekstra ressourcer, der var til rådighed på det tidspunkt, bidrog til gode læringsrum.
Udefrikvarter for alle børn - såvel små som store - har givet færre konflikter
Bedre håndhygiejne - mindre sygdom.
Lærer og pædagoger har haft en stejl læringskurve mht. nytænkning og kreativitet.
Flere gnidningsløse afleverings- og hentesituationer. Børnene er blevet meget selvhjulpne. 
Negative
Manglende morgensamling. 
Skolens udeområder er nedslidte.
Uens forventninger og kunnen til it-platforme og virtuel undervisning. 
Ønske fra forældre
Videoer med præsentation af lærere mm. vil være en stor hjælp for forældrene, når de 
grundet omstændighederne ikke har mulighed for at møde barnets lærere.
Skolebestyrelsen blev orienteret om seneste tiltag om brug af mundbind i skolebusser for børn over 12 år, skolerejser, gennemførsel af valgfag, forældremøder og forholdsregler i 
tilfælde af Covid-19 på skolen. 


137. Høring på budget 2021 (D)
20.30-20.40
Der er høring på kommunens budget 2021 i perioden 31/8 til 7/9
Vi har ingen bestyrelsesmøder i den periode. Hvordan laver vi et høringssvar?
Budgettet rundsendes og der afstemmes efterfølgende via mail eller virtuelt møde.


138. Punkter til næste møde d. 23/9 (B)
20.40-20.50
Orientering om byggeplaner og tidshorisont
Trafikforhold
Trafikrepræsentant
Opdatering på Corona
Skoleonkler og -tanter
Ønskede punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden og evt.


139. Godkendelse og underskrivning af referatet