Virtuelt Skolebestyrelsesmøde 
Referat af tirsdag 27/10 2020 kl. 19.00

Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6

Afbud: Ole, Rikke, Camilla (9.b)


150. Godkendelse af dagsordenen (B)
19.00-19.05
Dagsorden er godkendt


151. Elevrådet (D)
19.05-19.20
Velkommen til det nye elevråd og elevrådsformand Alberte (9.a). Elevrådet vil gerne arbejde med udendørsarealerne, bl.a. efterspurgt flere skraldespande. Der ønskes gerne flere siddepladser udenfor samt basketballnet og fodboldmål. 
Postkasse til input til elevrådet er sat op ved vandautomaten i området ved 9.b.
Forældrekørsel ved Svanen ønskes helt afskaffet. Der er stadig mange forældre, der kører derned, og det giver farlige situationer.
Elevrådet i overbygninger er desuden i gang med flere tiltag bl.a. i forbindelse med julemåneden, som de med fordel kan drøfte med elevrådet på mellemtrinnet.

152. Byggeri (O)
19.20-19.35
Tom Pedersen orienterede om status på byggeplanerne og processen er nu så langt, at 
tegningerne kan projekteres. Herefter bliver byggeriet sat i licitation.
Byggeriet foretages i etaper, og der er foreløbig frigivet økonomi til etape 1 og 2. Det 
forventes, at økonomi til etape 3 frigives i forbindelse med budget ’22.

153. Udearealer (D)
19.35-19.50
Lars Grønkjær har haft møde med Michael Drost, Mejrup Borgerforening vedr. trafikken omkring skolen og udearealerne. De har drøftet fælles interesser i skolearealerne i og udenfor skoletiden.

154. Trafikforhold (D)
19.50-20.05
Der arbejdes fortsat med at sikre skolevejen ved skolen, både nu og i de kommende planer 
med skoletilbygningen. Desværre oplever vi stadig mange forældre, der kører ned til 
området ved Svanen. Der indskærpes endnu engang, at der ingen af- og påstigning foretages 
her. 


155. Skolemadsordning (D)
20.05-20.15
Forpagtningen af Sognegården er opsagt med udløb 30/6 2021. 
Vi undersøger muligheden for at fortsætte den nuværende skolemadsordning. 

156. Revidering af antimobbestrategi (B)
20.15-20.30
Udkastet til den reviderede antimobbestrategi blev gennemgået og forslag til rettelser indgivet. Den korrigerede udgave placeres efterfølgende på skolens hjemmeside. 

157. Feedback fra forældremøderne (O)
20.30-20.40
Der var opfordring til at lave fælles arbejdsdage. Denne opfordring tages op, når byggeriet 
er færdigt og der skal etableres nye udeaktiviteter. 
En grundplan over skolen efterlyses, så man nemt kan finde de forskellige afdelinger.
Cykelpladsen ved tunnelen blev drøftet. 
Generelt tilfredshed med, at skolebestyrelsen er optaget af trafikforholdene omkring skolen.
Klasserådene udsættes pga. seneste Coronaudvikling.


158. Evt.
20.40-20.50
Ingen punkter til eventuelt


159. Punkter til næste møde
20.50-20.55
Spørgsmål om digital læseplan
Indeklima 
Facebookside

160. Underskrivning af referatet