Skolebestyrelsesmøde torsdag 22/11 2021 kl. 19.00

Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6
Afbud: Rikke S., Ole, Else, Tonni, Maibrit

231. Elevrådet (O)
19.00-19.15
Elevrådsformand Peter (9.d) fra det store elevråd med for første gang.
Ønske om ny vandautomat i overbygningen, når byggeriet står færdigt. 
Spændende besøg på UCH, hvor det store og lille elevråd var ude at vælge blandt nogle gode skoleprojekter, der skal videreudvikles. Tre undervisningslokaler, tre junglehytter og tre bænkesæt laves til Mejrup Skole. Tak til Borgerforeningen, som gør det muligt. 
Scooterparkering i skolegården er etableret.
Julekonkurrencer er under udarbejdelse og skal løbe af stablen i december. 


232. Byggeri (O)
19.15-19.30
Tom Pedersen orienterede om status på byggeriet. 
Byggeriet i etape 2 er et par uger forsinket grundet tørretid.
Flytning og genhusning sker efterhånden som de igangværende bygninger står færdig.


233. Trafik (D)
19.30-19.45
Kegler og minestrimmel opsat ved Mejrup Kirkevej for at gøre opmærksom på adskillelse cykelsti/kørebane. Efterfølgende opfølgning v/skolebestyrelsesmedlem - det ser ud til at have virket efter hensigten.
Dialog med Vej og Park vedrørende løsninger ved skole og tunnel.
Øget benyttelse af ’kyssebane’ ved Nørrebjergvej begynder at kunne mærkes. Det letter presset på Mejrup Kirkevej til gavn for cyklister og gående. 


234. Opfølgning fra mødet med klasseforældrerådene (D)
19.45-20.00
Godt fremmøde og god dialog. Referat kommer i Aula.


235. Tilbagemeldinger fra UCH-dagen (D)
20.00-20.15
Se punkt 231


236. Valg til skolebestyrelsen 2022 (D)
20.15-20.30


237. Ordensregler (D)
20.30.20.40
Vi har brug for at få formuleret et sæt ordensregler for Mejrup Skole.
Forslag om at lave en samlet proces med hele personalegruppen og skolebestyrelsen. Datosættes i starten af det nye skoleår.


238. Principper for skoleboden (D)
20.40-20.50
Vi ønsker, at driften af brødboden overtages af 6. klasserne, og at overskuddet indgår som et tilskud til skolerejsen på 7. årg.
Bestyrelsen har drøftet principperne og ændringer er formuleret. Udsendes til bestyrelsen for godkendelse. 


239. Evt.
20.50-20.55
Allan orienterede om, at Villum-Fonden har bevilliget penge til et projekt om moderne teknologier (Makerspace) for de otte deltagende skoler, hvoraf Mejrup Skole er én af dem. 
Projektet starter op i løbet af 2022.
Opdatering af hjemmesiden mht. korrekte skolebestyrelsesmedlemmer. 


240. Punkter til næste møde 
20.55-21.00
Rundtur i etape 1 - overbygning
Valg til skolebestyrelsen 2022 og synliggørelse af SKB og dens arbejde