Principper for hjemmearbejde (lektier)

At kunne læse dansk er en uhyre vigtig forudsætning for at kunne begå sig i samfundet og i den fortsatte skolegang og uddannelse. Læseindlæring og læseudvikling er derfor et fælles anliggende mellem skole og hjem. Vi forventer således, at hjemmet er en aktiv medspiller i udviklingen af læseprocessen – dels ved at læse med børnene – dels ved at animere og opmuntre børnene til at læse gennem hele skoleforløbet. Daglig læsetræning bør derfor forekomme i hjemmet gennem hele skoleforløbet. Formålet med hjemmearbejde er en træning og rutinering i det allerede indlærte.

Om hjemmearbejde i øvrigt

0. – 3. kl.

Der læses hjemme dagligt. Det øvrige hjemmearbejde begrænses mest muligt, men der vil forekomme ”færdiggørelseslektier” med jævne mellemrum.

4. – 6. kl.

Der læses hjemme dagligt. Færdiggørelseslektier vil forekomme med jævne mellemrum, men forsøges begrænset. 
Større opgaver, fremlæggelser m.m. kan kræve, at der bruges tid på dette hjemme. Eleverne forberedes på en gradvis større mængde hjemmearbejde frem mod 7. kl.

7. – 9. kl.

Der læses hjemme dagligt. Løbende hjemmearbejde forekommer, men bør begrænses. Der må forventes, en vis mængde af større skriftlige opgaver i forskellige fag med et omfang, så de ikke kan nås på skolen. Dette gælder også læsning af romaner, fremlæggelser og lign. Det er vigtigt, at eleverne trænes til en fortsat uddannelse, hvor lektielæsning og selvstudie er en naturlig del.

Generelt

For at forældrene kan følge med i, hvad eleverne arbejder med i fagene, vil lærerne gennem de faglige årsplaner og ugeplaner løbende informere om, hvilke temaer og aktiviteter, der arbejdes med. Der tilstræbes en koordinering af hjemmearbejdet mellem lærerne, så der ikke opstår unødige ”pukler” af hjemmearbejde.
Der gives ikke større opgaver for i elevernes ferier.
Lektierne bør generelt kunne løses af børnene uden hjælp, men forældrene kan med fordel understøtte børnenes læring og forståelse ved at tale med dem om, hvad der sker/skal ske i undervisningen – og sætte fokus på det i hverdagen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.