Principper for undervisningens organisering

Elevernes undervisningstimetal

Skolen sikrer, at lektionstallet overholder minimumstallet – og at det ikke overskrider dette væsentligt, således der gives fornødent plads til den understøttende undervisning.

Skolebestyrelsen fastsætter ved skoleårets planlægning fordelingen af lektioner på de enkelte klassetrin (Timefordelingsplanen).

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger således, at skoledagen på almindelige dage ligger inden for følgende tidsrum:
0. – 3. årg.: kl. 8.00 – 14.00
4. – 6. årg.: kl. 8.00 – 14.00 (nogle dage til kl. 15.00)
7. – 9. årg.: kl. 8.00 – 15.00

Skoledagen består af faglige lektioner, understøttende undervisning og pauser. Pauser er en del af den understøttende undervisning.

Understøttende undervisning

Morgenbånd

De første 15 min. hver morgen på almindelige skoledage bruges på understøttende undervisning. Dette kan f.eks. være: Læseudviklende aktiviteter (læsebånd) – samlinger med informationer, sang, oplæg, optræden o.l. – motion og bevægelse.

Faglig fordybelse

Læs principperne for faglig fordybelse

Holddannelse

Skolen tilstræber at oprette hold på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.

Skolen kan oprette hold af elever, som har særlige faglige kompetencer og for elever, som har særlige faglige vanskeligheder.

Skolen tilstræber, at eleverne inddrages i holddannelsen, og at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev.

Skolen evaluerer holddannelsen løbende.

Udbud af valgfag

De obligatoriske valgfag for 7. og 8. årg. organiseres således, at årgangene har valgfag hver for sig. Valgfagene organiseres i tæt samarbejde med Borbjerg Skole og Skave Skole.

På 9. årgang tilstræber skolen, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres såvel fagligt som kreativt.

Valgfagene på 9. årgang kan afvikles i samarbejde med f.eks. foreningsliv, musikskole eller ungdomsskole om udbuddet af valgfag.

Skolen kan tage eleverne med på råd, når udbuddet af valgfag på 9. årgang bestemmes.

Supplerende undervisning – støtteundervisning

Det tilstræbes, at elever med behov for støtte i videst muligt omfang indgår i klassens daglige undervisning.

Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af undervisningen.

Skolen tilstræber at have den fornødne faglige og specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at supplerende og støttende undervisning kan gives til de elever, der stadig er tilknyttet en almindelig klasse.

Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende eller støttende undervisning ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid.

Elevernes placering i klasser

Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med en ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer.

Skolen tilstræber gennem samarbejde med forældre, elever og de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig et indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klasseplacering.

Skolen orienterer skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 12.11.2019.