Skolebestyrelsesmøde januar 2020

Referat

19.00-19.15
Næstformand (Nicolaj) 
Mangel på plads til parkering af scootere. 17 lige pt. I slutningen af året forventes ca. 26 scootere. Elevrådet kommer med et forslag til placering af en sådan. 
TP: Skolen står for en udvidelse og tilbygning, hvilket giver en del trafik ned i skolegården.
Derfor ikke pt. aktuelt med etablering af ny parkeringsplads. TP vender en alternativ parkering med skolens pedel. 
Orientering om elevrådets idrætsdag.
Spørgsmål til affaldssorteringssystemer på Mejrup Skole.

19.15-19.30
Centrale punkter i rapporten er vendt. 
Majbrit laver udkast til høringssvar. 
Frist for høringssvar d. 27/1

19.30-19.45
TP kontakter Ole Nielsen med henblik på koordinering.
BK og TP sammenskriver.

19.45-20.00
Forslaget blevet drøftet og rettelser tilføjet. 
TP renskriver.

20.00-20.30
SKB hæfter sig ved manglende cykelstier fra Kusken mod Mejrup Skole, og forholder sig undrende til placering af cykelstierne vest/øst. 
Tonni og Tonny udarbejder høringssvar.

20.30-20.40

Valg til skolebestyrelsen
Den reviderede bevægelses- og kostpolitik
Status på skoleonkler og -tanter
Trafikforhold jf. lokalplan 1141
Evt. byggeri