Skolebestyrelsesmøde januar 2018

Referat fra den 22. januar 2018 19.00 - 22.00.
Mødeleder: Ole Nielsen

Referat

19.00-19.15 - Orientering/drøftelse

Elevrådet var ikke repræsenteret

19.15-19.35 - Drøftelse/beslutning

 • Kvalitetsrapporten medsendes som bilag.
 • Bestyrelsen anmodes om at afgive et høringssvar

Se bilag
SB gennemgik kvalitetsrapporten og kom med input til høringssvaret, som senere udarbejdes af SB.
Majbritt Breum og Ole Nielsen laver et udkast til godkendelse.

19.35-20.15 - Drøftelse/beslutning

 • Timefordelingsplan
 • Skoledagens opbygning:
  • Lektionslængde
  • Ringetider
 • Tidsplan for skoleårets planlægning

Bilag: Timefordelingsplanen
Forslag til skoledagens opbygning med hensyn til lektionslængde og ringetider fremgår af timefordelingsplanen.
Punktet bliver behandlet på kommende lærermøde.
Hvis personalet nikker til forslaget bakker SB op om forslaget. Ledelsen/personalet træffer beslutning om ringetidssættet.
Tidsplan for skoleårets planlægning (bilag) blev gennemgået.

20.15-20.45 - Orientering/drøftelse

 • Valgbestyrelse
 • Tidsplan
 • Procedure
 • Hvem er på valg

Der forelægger endnu ikke en tidsplan, som skal udarbejdes fra Forvaltningen.

På valg er Ole, Lars, Lene H og Anne Louise.
TP gennemgik proceduren.
Digital dannelse kunne være et tema til et opstillingsmøde

20.45-21.00 - Beslutning

Der er opslået en lærerstilling til besættelse 1. marts. Ansøgningsfristen er man 29/1 og samtaler afholdes tirsdag 30/1.
Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg.

Mads Foged Søndergaard stopper pr. 1/3.
Ansættelsesudvalget består af:
Tom Pedersen
Majbritt Breum
Lars Grønkjær
Hannah Nørskov
Lærer fra mellemtrinnet

21.00-21.15 - Orientering

Lars Grønkjær refererede fra et møde med H.C Østerby og Bodil Pedersen.
Temaerne på mødet var:

 • Det nære i det store
 • Manglende lokaler og bygningsmassen generelt på Mejrup Skole
 • Udenomsarealerne på Mejrup Skole.

Lars følger op på mødet med en mail til de involverede partere.

21.15-21.30 - Orientering

Formanden:

 • Forældrehenvendelse vedr. tyveri af løbehjul, cykler, sko osv.
 • Efterlyser prognose på elevtalsudvikling

Ledelsen:

 • Sygemeldt lærer (RP)starter stille op efter vinterferien.
 • Sygemeldt lærer (AC) er vikardækket fast. Hun forbereder sammen med vikaren.
 • AN er dd sygemeldt på ubestemt tid.
 • Indskolingsteam gennemgår et forløb med en konsulent fra HR-afdelingen.
 • TP deltager i en arbejdsgruppe vedr ledelse af digitalisering.
 • MMA har skrevet hjem vedr SFH'ens sendetider.

Medarbejdere:

 • Spændende tid med OK18
 • Godt med SKILLS for overbygningen
 • Ugentlig møde med TR/AMR roses
 • Pædagoger har været/påbegynder uddannelse
 • Møde med børnehaven vedr overgangen.
 • HBO er blevet koordinator for pædagogerne.

21.30-21.40

Tyveri
Pkt 44
Valg til SB
Budget

21.40-21.55

30/1 er der fællesmøde for alle skolebestyrelser i kommunen.
Spørgsmål til vikardækningen vedr sygemelding
Synlig markedsføring af vores tilbud i Overbygningen.
Stor interesse til sportsklasserne
Ønske til informationsniveauet i SB.

21.55