Skolebestyrelsesmøde oktober 2021

Skolebestyrelsesmøde torsdag 26/10 2021 kl. 19.00.
Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6.
Afbud: Rikke Madsen, Rikke Schütt.

Referat

19.00-19.15
Bortfalder

19.15-19.35
Tidsplanen på de to igangværende etaper følges, dog med enkelte forsinkelser pga. materialelevering
I forbindelse med etape 3, som igangsættes i juli ’22, skal genhusning planlægges. Forslag og overvejelser blev præsenteret for bestyrelsen. Der forsøges genhusning i de eksisterende bygninger, da omkostningen til eksterne løsninger skal tages af byggeprojektet. 
Skolebestyrelsen udtaler bekymring for økonomien i byggeprojektet grundet prisstigninger. 
Kommende personaleparkering ved den nye musikbygning.

19.35-19.50
Skolens legepladser er nedslidte. Steners Naturlegeplads går i gang med at istandsætte bålplads og nogle af legeredskaberne. Boldbanen på den høje mark udjævnes. 
Tarzanbane bygges i området, der kaldes ’Skoven’. 
UCH-projektforslagene til udeområder præsenteres d. 4/11. Repræsentanter fra elevråd og skole deltager ved præsentationerne og vindere kåres.

20.50-20.05
Der mangler fortov på Nørrebjergvej fra busholdepladsen og ned til Vester Kirkebakke.
Skolebusserne holder nu i kyssebanen på Nørrebjergvej. Her er også mulighed for forældre at sætte børn af. Orientering herom går ud til forældre, når luftfoto er klar. 
Forslag om, at buskene ved pavilloner ryddes, så børnene kan gå bagom. Desværre stadig et problem med parkering på cykelarealet ved indskolingen for af- og pålæsning. 
Ønske om skolepatrulje i T-krydset, hvor Luren går ud på Storåvej. Bestyrelsen er enig om, at ønsket ikke kan efterkommes, men opfordrer i stedet de to lokale grundejerforeninger til at være opmærksomme på problemstillingen. 
Problem, at flere cykler bliver punkteret eller cykelhjul løsnes. Skolebestyrelsen beder om, at elever på mellemtrin og overbygning bliver gjort bekendt med, at hærværk er strafbart. 
Mere cykelparkering ved tunnelen er ønsket, og der arbejdes på sagen. Opmærksomhed på, at cykler stadig parkeres meget tilfældigt.

20.05-20.20
Et rigtigt godt tiltag, som ønskes genetableret, forudsat at tanterne og onklerne er trygge ved en tilbagevending på nuværende tidspunkt.

20.20-20.35
Der er fire på valg.

20.35-20.45
Tom Pedersen har fået en henvendelse fra MGU med et tilbud om morgentræning for skolens elever med opstart i foråret. MGU vil præsentere tilbuddet på en morgensamling senere på skoleåret.

20.45-20.55

20.55-21.00
Elevrådet
Opfølgning på byggeri
Trafik
Tilbagemelding på, hvordan UCH-dagen er gået
Skolebestyrelsesvalg
Afbud næste møde: Tonni