Principper

Principperne er udarbejdet af bestyrelsen.

Af folkeskoleloven fremgår det, at skolens leder efter anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev på 7. – 9. klassetrin delvist opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole.

Desuden fremgår det, at skolens leder efter anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Tilladelse til ovenstående gives af skolelederen efter skriftlig anmodning fra en elevs forældre, hvis det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at elevens samlede udbytte af undervisningen ikke reduceres.

Fritagelsen gives som udgangspunkt i et tidsmæssigt begrænset omfang og i en tidsbegrænset periode.

I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt indgår elevens sportslige niveau.

Skolen foretager i samarbejde med elevens lærere og forældrene en løbende evaluering af om det ønskede samlede udbytte af undervisningen opnås.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

På Mejrup Skole benytter vi gerne gæsteundervisere af forskellige slags, hvis det har relevans for undervisningen.
Vi ønsker at præsentere eleverne for forskellige input fra det omgivende samfund uden at det bliver hverken agiterende eller har et direkte kommercielt formål.

Det er til enhver tid ledelsens vurdering, om indholdet fra evt. gæsteundervisere har en kvalitet og et indhold, der er foreneligt med skolens linje.

Er ledelsen i tvivl om indholdets lødighed, drøftes dette med skolebestyrelsen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

Den faglige fordybelse er en del af den understøttende undervisning.

Principperne  skal danne retning og rammer for arbejdet med faglig fordybelse på Mejrup Skole. Det er et område, der er under fortsat udvikling.

Det fremgår af folkeskoleloven, at:

Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse indenfor undervisningstiden som en integreret del af skoledagen med det formål at understøtte folkeskolelovens tre overordnede mål:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

På Mejrup Skole betyder det, at den faglige fordybelse tilstræber at:

 • Understøtte og supplere undervisningen i fagene
 • Træne og afprøve færdigheder og kompetencer fra den fagopdelte undervisning
 • Koble teori og praksis
 • Benytte sig af varierende og differentierede læringsformer, der udfordrer både faglig stærke og svage elever
 • Styrke elevernes motivation og tiltro til egne evner

Organiseringen og struktureringen af den faglige fordybelse fastlægges inden for hver enkelt afdeling ved skoleårets start, men evalueres løbende. Den faglige fordybelse kan således udforme sig forskelligt hen over året. Væsentlige ændringer i organisering og struktur meddeles forældrene.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

At kunne læse dansk er en uhyre vigtig forudsætning for at kunne begå sig i samfundet og i den fortsatte skolegang og uddannelse. Læseindlæring og læseudvikling er derfor et fælles anliggende mellem skole og hjem. Vi forventer således, at hjemmet er en aktiv medspiller i udviklingen af læseprocessen – dels ved at læse med børnene – dels ved at animere og opmuntre børnene til at læse gennem hele skoleforløbet. Daglig læsetræning bør derfor forekomme i hjemmet gennem hele skoleforløbet. Formålet med hjemmearbejde er en træning og rutinering i det allerede indlærte.

Om hjemmearbejde i øvrigt:

0.-3. klasse

Der læses hjemme dagligt. Det øvrige hjemmearbejde begrænses mest muligt, men der vil forekomme ”færdiggørelseslektier” med jævne mellemrum.

4.-6. kasse

Der læses hjemme dagligt. Færdiggørelseslektier vil forekomme med jævne mellemrum, men forsøges begrænset. 
Større opgaver, fremlæggelser m.m. kan kræve, at der bruges tid på dette hjemme. Eleverne forberedes på en gradvis større mængde hjemmearbejde frem mod 7. kl.

7.-9. klasse

Der læses hjemme dagligt. Løbende hjemmearbejde forekommer, men bør begrænses. Der må forventes, en vis mængde af større skriftlige opgaver i forskellige fag med et omfang, så de ikke kan nås på skolen. Dette gælder også læsning af romaner, fremlæggelser og lign. Det er vigtigt, at eleverne trænes til en fortsat uddannelse, hvor lektielæsning og selvstudie er en naturlig del.

Generelt

For at forældrene kan følge med i, hvad eleverne arbejder med i fagene, vil lærerne gennem de faglige årsplaner og ugeplaner løbende informere om, hvilke temaer og aktiviteter, der arbejdes med. Der tilstræbes en koordinering af hjemmearbejdet mellem lærerne, så der ikke opstår unødige ”pukler” af hjemmearbejde.
Der gives ikke større opgaver for i elevernes ferier.
Lektierne bør generelt kunne løses af børnene uden hjælp, men forældrene kan med fordel understøtte børnenes læring og forståelse ved at tale med dem om, hvad der sker/skal ske i undervisningen – og sætte fokus på det i hverdagen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

Mejrup Skole ønsker at spille en aktiv rolle i lokalområdet. Et samarbejde med foreninger m.fl. i skoledistriktet er derfor naturligt og vigtigt og en del af intentionen med folkeskolereformens tema om Den Åbne Skole.

Det betyder bl.a., at vi kan udlevere materialer fra disse foreninger m.fl. til børnene. Eksempelvis kan det være foldere, der udleveres i forbindelse med sæsonstart for foreningerne eller opslag om et arrangement i området. 
Materialet godkendes af ledelsen, inden det udleveres til børnene eller sættes op som opslag.

Det er muligt, at enkeltpersoner kan møde op på skolen for at fortælle om initiativer eller tilbud, der vedrører børnene. I hvert enkelt tilfælde aftales dette med ledelsen.

Såfremt en forening m.fl. ønsker et materiale eller en opfordring fordelt online via AULA, sendes dette først til godkendelse hos ledelsen.

Ved henvendelser fra interesseorganisationer beror det på ledelsens skøn, om emnet har relevans for undervisningen. 

Er ledelsen i tvivl om en henvendelses omfang eller indhold, drøftes denne med skolebestyrelsen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

Udlandsturen i 9. klasse er forældrefinansieret. Forældrene indbetaler beløbet til skolen inden eleverne tager afsted. Skolen betaler for de ansattes deltagelse.

Skolerejsen i 7. klasse er forældrefinansieret. Forældrene betaler den eksakte pris for kost, logi, bus og båd samt entréer m.m. DSB skolerejser sponsorerer transporten t/r til Bornholm. Forældrene indbetaler beløbet til skolen inden eleverne tager af sted. Skolen betaler for de ansattes deltagelse.

Hytteturen i 4. klasse er delvist forældrefinansieret. Forældrene betaler et beløb på kr. 75 pr. dag til kost. Beløbet betales inden turen. Skolen betaler hytteleje og materialer. Forældrene er behjælpelige med transport t/r. Skole/SFO betaler for de ansattes deltagelse.

Turen til Naturskolen i Thorsminde i 5. kl. er delvist forældrefinansieret. Forældrene betaler et beløb på kr. 75 pr. dag til kost. Beløbet betales inden turen. Skolen betaler opholdet og materialer. Skoleforvaltningen betaler bustransport t/r. Skolen betaler for de ansattes deltagelse.

Forældrene betaler bortkomne eller beskadigede materialer, som barnet har lånt af skolen.

Hvis et barn med fortsæt har ødelagt eller beskadiget skolens ejendom, opkræver skolen erstatning fra forældrene.

Ved skolefester eller andre arrangementer hvor elever og forældre inviteres, kan skolen opkræve deltagerbetaling til dækning af instruktører, musikere m.m.

Skolen har på kontoret en lille bod, hvor forældre/børn kan købe lommeregnere, passere, tegnetrekanter, høretelefoner m.m.

Skolens madordning drives af ekstern leverandør. Forældrene betaler maden.

Elevrådet driver skolens brød- og frugtbod. Forældrene betaler.

Forældrene/forældrerådet kan beslutte, at der indbetales småbeløb til en klassekasse. Klassekassen bestyres suverænt af forældrene.

Ved jule- og påskefrokoster i SFO'en supplerer børnene med madvarer hjemmefra.

I Juniorklubben betaler forældrene et tilskud til lidt dyrere aktiviteter ud af huset, f.eks. bowling og biografture.

Skolen tillader gerne at forældre stiller deres arbejdskraft til rådighed ved f.eks. arbejdslørdage, arrangementer m.v. Hvor forældrehjælpen medfører fysiske forandringer på skolens ejendom skal denne altid godkendes af ledelsen. Medgåede materialer betales af skolen eller sponseres.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

I bestræbelserne på at være en sundhedsfremmende skole har vi på Mejrup Skole flg. regler og opfordringer vedr. slik, kager, sodavand m.m. i skoletiden:

Regler

Der må ikke medbringes sodavand, kakaomælk, energidrikke eller slik. (Vingummi – chokolade – lakrids – karameller – bolcher – tyggegummi).

Hvis det sker, skal børnene gemme det væk, og der sendes en besked til hjemmet.

Ved specielle lejligheder, f.eks. sidste skoledag før juleferien og ture ud af huset, kan der laves særaftaler med klasselæreren.

Vi betragter følgende som usund mad

(Giver børnene et for stort sukkerindtag og gør dem urolige)
Mælkesnitte - Knoppers – müslibar m. chokolade – chokoladekiks og lign.
Yoghurt og lign. m. sukkerknas.
Saftevand – juice.

Opfordringer

Børnenes fødselsdage eller andre mærkedage

 • Vi opfordrer til, at børnene ikke deler slik eller kage ud til kammeraterne.
 • Hvis det i en klasse er aftalt at der uddeles noget, opfordrer vi til at det er sundt.

”Kageordninger”

 • Hvis en klasse har aftalt ”kageordning”, opfordres til at denne ordning højst én gang om måneden udgøres af en kage. Øvrige gange indenfor måneden bør ordningen bestå af et sundt alternativ.

Frugtfrikvarter

 • Vi opfordrer til, at børnene medbringer frugt, grønt eller groft brød i frugtfrikvarteret.

Madpakker

Sunde og varierede madpakker kan indeholde:

 • Groft brød – grovboller – knækbrød – magert pålæg – fiskepålæg.
 • Frugt (gerne udskåret) – grønt (gnavegrønt) – salat – pastasalat.
 • Vand – mælk.

Det ”søde” i madpakken kan være:

 • Frugt – frugtstænger – grønt.
 • Rosiner, abrikoser eller andet tørret frugt – nødder.
 • Kanelknækbrød – grovkiks – havrefras el. lign.

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 19. april 2010.

6. Klasserne står for salget i Skoleboden.

Klasselærerne på 6. årgang koordinerer opgaverne vedrørende salget i Skoleboden.

Skolebodens priser godkendes af skolelederen ved skoleårets begyndelse og ellers løbende.

Indtægten for salg i Skoleboden optælles af elevrådet og kontrolleres dagligt af skolens kontor.

Skolebodens overskud bruges som tilskud til 7. klassernes skolerejse året efter, at årgangen har stået for Skoleboden.

Vedtaget i skolebestyrelsen 22. november 2021.

Skolebestyrelsen finder, at et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for et vellykket skoleforløb.

Klasselæreren, i indskolingen sammen med kontaktpædagogen, er koordinator for såvel samarbejdet omkring den enkelte elev, som samarbejdet omkring klassen og dermed garant for et højt informationsniveau.

Såvel skole som hjem forpligtes til hurtigt at tage kontakt til hinanden, hvis det fornemmes, at der er ved at opstå problemer eller misforståelser.

Forældre og klasseforældreråd forventes at være aktive medspillere i udviklingen og understøttelsen af klassens trivsel.

Kontakten mellem skole og hjem skal have en form og et indhold, der dækker hjemmets og skolens behov for information generelt – og giver de to parter viden om og mulighed for at påvirke målsætningen for det enkelte barn og dets faglige og sociale udvikling.

Skole-hjem-samarbejdet bygger på:

 • Forældremøder
 • Skole-hjem-samtaler
 • Elevplaner
 • Virtuel kontaktbog mellem skole og hjem
 • Besøg på skolen kan aftales med skolens leder
 • Løbende information fra lærerne
 • Infobreve fra ledelsen
 • Forældrerådsarrangementer
 • Arrangementer for forældre i SFO'en
 • AULA og skolens hjemmeside

Skolebestyrelsen finder det vigtigt, at der i fordelingen af skolens ressourcer til skole-hjem-samarbejde, tages højde for, om behovet er større i nogle klasser end andre.

Afledte Bilag: Klasseforældrerådets opgaver.

Vedtaget i skolebestyrelsen 20.11.2019.

Skolebestyrelsen finder det meget positivt, at eleverne flere gange i løbet af deres skoletid på Mejrup Skole oplever at undervisningen flyttes til lokaliteter uden for skolen.

 • Skolen arrangerer i 9. årgang en skolerejse til udlandet. Skolerejsen inkluderer flere overnatninger.
 • Skolen arrangerer en skolerejse for 7. årgang. Skolerejsen inkluderer flere overnatninger og bør være i en anden del af landet, f.eks. Bornholm. Skolerejsen gennemføres med mindre Skolebestyrelsen vurderer, at skolens ressourcer ikke er til det.
 • Skolen arrangerer en hyttetur el. lign. med én overnatning i 4. årg. Hytteturen bør afholdes i en overskuelig transportafstand fra Mejrup.
 • Skolen arrangerer en tur med én overnatning for 5. årg. til naturskolen i Thorsminde.
 • Skolen arrangerer endagsture eller ekskursioner til lokaliteter i det nære område. Disse ture omfatter ikke forældrebetaling.
 • For samtlige arrangementer gælder det, at de gennemføres, med mindre skolebestyrelsen vurderer, at skolens økonomi ikke tillader det.

Vedr. skolerejser og hytteture henvises til princip vedr. omfang af forældrebetaling

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

Børnenes faglige og sociale udvikling og trivsel understøttes bedst af et tæt samarbejde mellem skole og hjem. 
Skolebestyrelsen ønsker med dette princip at sikre en fyldestgørende orientering fra skolen til forældrene om deres barns faglige og sociale trivsel.

Skolen tilstræber:

 • At give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om barnets faglige og sociale udvikling.
 • At forældrene orienteres om barnets resultater i div. test herunder de Nationale test.
 • At udarbejde elevplaner som danner udgangspunkt for skole-hjem-samtalerne. Elevplanerne udformes på en måde, så de er overskuelige for forældrene at orientere sig i, og så det er en arbejdsmæssig overskuelig opgave for det pædagogiske personale at lave dem.
 • At forældrene får resultaterne fra de faglige test, skolen gennemfører med det enkelte barn – herunder de Nationale test.
 • At forældrene løbende får viden om, hvordan de i hjemmes bedst kan støtte barnets faglige og sociale trivsel.
 • At der afholdes mindst en skole-hjem samtale for hvert enkelt elev. Der kan desuden afholdes yderligere ”behovssamtaler”, hvis det skønnes påkrævet.

Forældrene tilstræber:

 • Løbende at snakke med deres barn om mål for og udbytte af undervisningen.
 • At følge op på indgåede aftaler om, hvordan de bedst støtter barnets faglige og sociale udvikling.
 • At holde sig orienteret i elevplanen forud for skole-hjem samtalen.
 • At deltage i skole-hjem-samtalerne.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.

Elevernes undervisningstimetal

Skolen sikrer, at lektionstallet overholder minimumstallet – og at det ikke overskrider dette væsentligt, således der gives fornødent plads til den understøttende undervisning.

Skolebestyrelsen fastsætter ved skoleårets planlægning fordelingen af lektioner på de enkelte klassetrin (Timefordelingsplanen).

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger således, at skoledagen på almindelige dage ligger inden for følgende tidsrum:
0. – 3. årg.: kl. 8.00 – 14.00
4. – 6. årg.: kl. 8.00 – 14.00 (nogle dage til kl. 15.00)
7. – 9. årg.: kl. 8.00 – 15.00

Skoledagen består af faglige lektioner, understøttende undervisning og pauser. Pauser er en del af den understøttende undervisning.

Understøttende undervisning

Morgenbånd:
De første 15 min. hver morgen på almindelige skoledage bruges på understøttende undervisning. Dette kan f.eks. være: Læseudviklende aktiviteter (læsebånd) – samlinger med informationer, sang, oplæg, optræden o.l. – motion og bevægelse.

Faglig fordybelse:
Læs principperne for faglig fordybelse

Holddannelse

Skolen tilstræber at oprette hold på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.

Skolen kan oprette hold af elever, som har særlige faglige kompetencer og for elever, som har særlige faglige vanskeligheder.

Skolen tilstræber, at eleverne inddrages i holddannelsen, og at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev.

Skolen evaluerer holddannelsen løbende.

Udbud af valgfag

De obligatoriske valgfag for 7. og 8. årg. organiseres således, at årgangene har valgfag hver for sig. Valgfagene organiseres i tæt samarbejde med Borbjerg Skole og Skave Skole.

På 9. årgang tilstræber skolen, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres såvel fagligt som kreativt.

Valgfagene på 9. årgang kan afvikles i samarbejde med f.eks. foreningsliv, musikskole eller ungdomsskole om udbuddet af valgfag.

Skolen kan tage eleverne med på råd, når udbuddet af valgfag på 9. årgang bestemmes.

Supplerende undervisning – støtteundervisning

Det tilstræbes, at elever med behov for støtte i videst muligt omfang indgår i klassens daglige undervisning.

Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af undervisningen.

Skolen tilstræber at have den fornødne faglige og specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at supplerende og støttende undervisning kan gives til de elever, der stadig er tilknyttet en almindelig klasse.

Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende eller støttende undervisning ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid.

Elevernes placering i klasser

Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med en ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer.

Skolen tilstræber gennem samarbejde med forældre, elever og de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig et indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klasseplacering.

Skolen orienterer skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 12.11.2019.