Mål- og indholdsbeskrivelse

Her kan du læse mere om det indhold og retningslinjer vi skal følge for at overholde lovgivningen og Holstebro Kommunes principper.

SFO

0. - 4. kl., Førskole for 5-årige fra 1. maj hvert år samt Juniorklub for elever fra 5. – 7. kl.

Vi er en PALS-skole. PALS står for: Positiv Adfærd i Læring og Samspil.
Målet med PALS er at styrke læringsmiljøet, elevernes trivsel og sociale kompetencer og herved støtte den skolefaglige udvikling.
PALS er skoleomfattende, hvilket vil sige, at alle elever og medarbejdere deltager i indsatsen om at skabe et trygt læringsmiljø for alle, i alle situationer og alle steder i og omkring skolen. 
Vi arbejder ud fra forskellige positive forventninger, som børnene indlærer via rollespil og øvelser. Vi indlærer eller repeterer forventninger hver uge.
PALS er en gennemgribende del af vores måde at arbejde med børnepolitikken på.

Tryg opvækst og udviklende fællesskaber

Personalet arbejder konkret med positive relationer til børnene ved at skabe rum og tid til positive interaktioner med børnene. Vi deltager i aktiviteter, lege og giver os tid til den hyggelige snak. Når børnene leger alene, sørger vi for at komme rundt blandt dem, for at holde øje med, at alt fungerer på en god måde samt guider og hjælper dem til at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
De gode relationer blandt børnene får fokus ved, at vi blandt andet arbejder med det gode og positive sprog, hvor vi alle skal tale pænt til og om hinanden, at vi skal respektere hinandens forskelligheder, give plads til hinanden og hjælpe hinanden, og at vi planlægger aktiviteter, der fremmer fællesskabsfølelsen børnene iblandt.

Sammenhæng og helhed

Pædagogerne er kontaktpædagoger for hver deres klasse og deltager i to skoletimer, samt står for USU (understøttende undervisning) hver uge. Det skaber en god sammenhæng mellem skole og SFO, hvor kendskabet til børnene kan inddrages begge steder. Så kan rammerne omkring børnene tilrettelægges på den bedst mulige måde både i dagligdagen, men også når der opstår forandringer. Forandringerne klares lettere, når personalet omkring børnene kender til, hvad dagen har bragt, og hvad der sker omkring barnet.

Selvstændige valg

Børnene oplæres gennem rollespil, forskellige øvelser og ved daglig guidning fra personalet til at sige fra, når noget føles forkert. Personalet hjælper børnene til at komme frem med deres ideer og meninger på en positiv måde og at respektere hinandens valg. Vi giver dem valgmuligheder i forhold til aktiviteter, snakker med dem om, at de valg de træffer fører en konsekvens med sig. De kan ikke altid nå det hele og må vælge hvad de helst vil, både hvad angår aktiviteter og hvem, de gerne vil være sammen med.

Krop og bevægelse

Vi tilbyder hver dag aktiviteter ude og inde, der giver børnene mulighed for at bevæge sig. Vore legepladser indbyder til både boldspil og leg, hvor børnene enten selv eller sammen med personalet får rørt sig på en både udviklende, sjov og lærende måde.

Kunst og kultur

Vi fejrer de danske højtider, og understøtter den læring, de får i skoletiden om højtiderne med kreative aktiviteter inde og ude. 
Det kunstneriske udfordrer vi ved at præsentere børnene for mange forskellige materialer i de kreative værksteder både ude og inde. Det giver dem mulighed for at udfolde deres egne kunstneriske evner i mange forskellige aktiviteter.

Vi har et tæt samarbejde med skoledelen. Der holdes hver uge klasseteammøde, hvor lærere og pædagog deltager. Her drøftes klassen, og der træffes beslutning om fælles indsatsområder eller andre tiltag for klassen eller det enkelte barn.

Pædagogerne varetager USU i indskolingen. Her arbejdes der med emner og aktiviteter, der kan understøtte det, der arbejdes med i skolen. Ofte vil der også være stor fokus på det sociale fællesskab i klassen.
Sidst på dagen er det muligt, for børnene at finde lektier frem og få hjælp i det omfang der er ressourcer til det.

Kontaktpædagogens tætte samarbejde med lærerteamet gør, at der dagligt kan tages højde for, hvordan barnets dag er gået, og hvordan vi bedst i SFOen kan tilrettelægge eftermiddagen for barnet, så eftermiddagen bliver god.
Vi har et tæt samarbejde med forældrene om, hvordan vi kan skabe den bedste SFO-tid for børnene.
Arbejdet med børnenes særlige behov kan f.eks. omhandle pauser, hjælp til at finde relationer, konfliktløsning samt indgå i aktiviteter med andre børn.

Fysisk sundhed: Vi tilbyder hver dag aktiviteter ude og inde, der giver børnene mulighed for bevægelse og brug af kroppen på mange forskellige måder. Vore legepladser indbyder til både boldspil og leg, hvor børnene enten selv eller sammen med personalet får rørt sig på en både udviklende, sjov og lærerig måde. 
Mental sundhed: Vi har fokus på sproget, at tale pænt til og om hinanden, at der er aktiviteter, der er tilpassede børnenes evner og ønsker, at der er plads til at udvikle fællesskabet både i egen klasse, men også på tværs af klasser og klassetrin.

Det er vigtigt for os, at se SFO-tiden som børnenes mulighed for, at vælge hvad de har lyst til, hvad de finder spændende og at være sammen med dem, de har lyst til. 
Vi tilbyder derfor hver dag flere forskelligartede aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Aktiviteterne kan være planlagt ud fra børnenes ideer, hvad pædagogerne finder vigtigt, at de skal lære, eller ud fra hvad der rører sig lige nu blandt børnene, i Danmark eller i verden. 
Når en aktivitet er gået i gang, lader vi den gerne udvikle sig ud fra børnenes ideer og tanker, så børnene oplever medinddragelse og ansvarlighed for det, der skal foregå.

Vi har et tæt og positivt samarbejde med den lokale børnehave Vimmerby, hvorfra de fleste af vores børn kommer. Men vi arbejder også sammen med de omkring liggende børnehaver, hvor vi også modtager børn fra. Inden førskolestart har vi flere gange besøg af børnene, hvor de kommer på skolen sammen med deres kendte voksne fra børnehaven. I ugen op mod 1. maj har vi et åbent hus arrangement, hvor børnene og forældrene inviteres til et besøg og en snak. En pædagog fra Vimmerby er med de første uger i Førskolen, så vi sikrer en god og tryg opstart for børnene. Der er en mundtlig eller skriftlig overlevering fra de børnehaver, hvor fra vi modtager børn. Så er vi ”klædt på” til at tage imod børnene og kan tage de hensyn, der må være til det enkelte barn. Vi er meget optaget af, at børnene skal falde godt til i de nye rammer.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.

Førskolen

Førskolen lægger først og fremmest vægt på, at børnene skal lære hinanden, de voksne og skolens fysiske rammer inde og ude at kende, så de føler sig trygge og klar til skolestart.
I overgangen fra børnehaven til førskole sker der nogle ændringer, og dermed er der også nye forventninger til både børn og forældre. 
Legepladsen er ikke indhegnet, hvilket betyder at man skal blive på skolens areal.
Børnene skal være selvhjulpne - selv kunne tage tøj og sko på.
Børnene skal selv gå på toilettet og tørre sig efter toiletbesøg.
Børnene skal selv bære skoletasken og sætte madpakken i køleskabet.
Børnene skal kunne cykle uden hjælp og kunne færdes på cykelstier.
Førskolen arbejder ud fra børnehaveklassens kompetenceområder.

Sprog

Vi øver rim og remser, alfabetets bogstaver og lyde, at fortælle, at lytte til længere historier, at kunne løse konflikter verbalt, brug af sprog og visualisering til at indøve skolens forventninger, arbejder i opgavebøger, at de lærer at skrive sit eget navn.

Matematisk opmærksomhed

Begyndende kendskab til tal ved at tælle, lave kalender med snak om datoen samt snakke om geometriske figurer.

Naturfaglige fænomener

Naturoplevelser i nærmiljøet. Vi har fokus på udelivet, vi snakker med børnene om, hvordan vi behandler naturen, vi arrangerer gåture til skov og sø.

Kreative og musiske udtryksformer

Vi synger og laver sanglege, introducerer dem til mange forskellige kreative materialer. Førskolen optræder for SFO børnene og forældrene med sang og bevægelse.

Krop og bevægelse

Legepladsen bruges flittigt, hvor der er stor mulighed for bevægelse både i planlagte aktiviteter og i fri leg. Vi vægter højt, at børnene flere gange dagligt kommer ud og får frisk luft og bevæger sig. Og de voksne sætter forskellige aktiviteter i gang, men vi har også stor fokus på, at den frie leg skal have plads, så de sociale fællesskaber kan trænes under frie rammer

Engagement og fællesskab

Ikke alle børn kender hinanden, når de starter i førskolen, da de kommer fra flere forskellige børnehaver. Vi har derfor stort fokus på at introducere børnene for hinanden, så nye venskaber kan opstå. Dette gøres gennem leg, fastlagte aktiviteter og i små grupper. Vi øver børnene i at tage initiativ til at invitere hinanden ind i fællesskaberne. Nogle børn får nye venner den første dag, andre er mere tilbageholdende og har brug for tid til at se det hele an. De voksne engagerer sig i fællesskabet med børnene og hjælper børnene i barnets tempo.
Børnene skal lære at drage omsorg for sig selv og andre. Det arbejder vi med, ved at lære dem at sige fra, når der er noget, de ikke kan lide, at de accepterer et stop/nej fra andre, og at det er vigtigt at respektere hinandens forskelligheder.

Juniorklubben

Juniorklubben er et tilbud for elever fra 5. – 7. klasse.
Formålet med juniorklubben er, at børnene har et frirum, hvor de kan udvikle deres sociale kompetencer i et sundt fællesskab med deres kammerater. 

Juniorklubben har rammer, som giver plads til børnenes fælles læring, igennem planlagte aktiviteter, der bl.a. tager udgangspunkt i udtryksformer som kreativitet og kropsbevægelse samt i egne ideer, som børnene udfolder i samspil med deres kammerater og de voksne, der er tilknyttet juniorklubben. Der udsendes månedligt aktivitetsplaner.
Børnene kan også udfolde sig i egne spontane ideer og aktiviteter, så udviklingen sker børn og børn imellem.
Juniorklubben giver børnene god mulighed for fysisk aktivitet. Vi har en stor legeplads, med gode bevægelsesmuligheder og en gymnastiksal til rådighed.
Vi vægter et sundt og trygt miljø i Juniorklubben, ved at have klare holdninger og regler. Disse rammer er med til at skabe et trygt fristed for børnene.
Fællesskab og trivsel vægtes højt, hvor de voksne har fokus på indbyrdes relationer og venskaber og personlig udvikling. Målet er, at alle føler sig som en del af et inkluderende fællesskab. Ved aktiv og gensidig deltagelse, udvikler børnene evnen til at samarbejde og håndtere konflikter og lærer at forstå egne og andres følelser.