Praktikperioden

Hverdag på skolen

Personalet på Mejrup Skole er vant til og gode til at modtage studerende. De studerende vil blive mødt af et personale, der er hjælpsom og som er åben overfor de studerendes ønsker og problemstillinger. Personalet har et stort ønske om, at de studerende skal få så godt og givtigt et praktikophold som muligt.

Observationspraktik

Praktikken starter oftest med en periode, hvor den/de studerende observerer praktiklærerens undervisning. Denne periode aftales med praktiklæreren og kan variere i længden alt efter den/de studerendes ønsker. Normalt er observationsperioden længere ved 1. praktikforløb end ved 3. praktikforløb.

Undervisning

Det forventes af de studerende, at de i løbet af praktikperioden planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning. Hvornår i praktikken de studerende kommer til at stå for undervisningen aftales med praktiklærerne.

Vejledning

Praktikkoordinator tildeler vejledningstimer til praktiklærerne ud fra antallet af lektioner.  Vejledningstimerne bør indeholde tid til at gå i dybden med didaktikken, relationskompetencen og klasseledelse. Der bør altid ligge klare afstemninger mellem studerende og praktiklærer på, hvad der specifikt gives vejledning i.

Både praktiklærere og studerende bør have fokus på, at vejledningstimerne ikke kun bliver en feedback på lektionerne.

Møder

Studerende forventes at deltage i de forskellige møder (fagmøder, teammøder osv.), der er placeret i praktikperioden.

Forældresamarbejde

Grundet praktikken placering kan det være vanskeligt for de studerende at deltage i møder, hvor forældrene også deltager. Kommunikationen med forældrene (præsentation af de studerende, informationsbreve i praktikforløbet, lektier osv.) sker i det daglige via AULA. De studerende får adgang til AULA inden praktikforløbet.

På Mejrup Skole kan du forvente

  • at hele skolen tager imod dig og giver dig mulighed for at deltage i skolens fællesskab og skolens samlede virksomhed
  •  at vi så vidt muligt forsøger at tilgodese dine ønsker mht. alderstrin, fag, klasser o.a. 5
  • at du får de relevante oplysninger og informationer i god tid før praktikkens start
  • at du mødes af engagerede og imødekommende praktiklærere/vejledere, der er fagligt rustede til støtte dig i din læreproces og har kendskab til kravene i praktikken
  • at du bliver vejledt og bedømt på baggrund af kendte krav og emner for den specifikke praktikperiode
  • at vi giver plads og mulighed for, så vidt det kan lade sig gøre, at du kan deltage i skolens samlede virksomhed. 

PALS

Mejrup Skole er en PALS-skole, og de studerende vil få tilbudt et møde med skolens PALS-tovholder. Dette er frivilligt og de studerende får inden praktikforløbet italesat, at de ikke er i praktik i PALS. De må bruge de elementer fra PALS i undervisningen, som de finder relevante.