Skolebestyrelsesmøde april 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag 19/4 2021 kl. 19.00.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6.
Afbud: Else, Lars.

Referat

19.00-19.05
Referatet godkendt

Fortsat mange forskellige ordninger og retningslinjer i spil. 0.-4. årgang er stadig i skole i hver uge. For 5.-8. årgang er der 50/50 % fremmøde fordelt i henholdsvis lige og ulige uger. Senest med mulighed for at mødes udendørs enkelte dage i de uger, de ikke kan modtage indendørs undervisning. 
Der testes to gange ugentligt og foreløbig har vi ingen smittetilfælde på skolen. Der er generelt stor fokus på god håndhygiejne og afstand blandt eleverne. 
Vi ser ikke et fagligt efterslæb. Der har været meget mere effektiv undervisningstid, da dage ud af huset, lejrskole og diverse andre aktiviteter, som klasserne normalt gør, er aflyst i dette skoleår. Vi oplever, der er stor opbakning fra forældrene.

19.20-19.35
Nedbrydningen af Sognegården er iværksat. 
Der er ved at blive etableret byggeplads til etape 1, som snart påbegyndes bag overbygningslokalerne.

19.35-20.00
Tom Pedersen orienterede om forslag til ny tildelingsmodel og forskellen til den eksisterende. Skolebestyrelsen tilslutter sig det stillede forslag og sender høringssvar.

20.00-20.15
Ole Nielsen orienterer om, at Spørgfyssen.dk i samarbejde med Struer Fysioterapi gerne vil komme på skolen og underviser personalet i øvelser, der også kan videreformidles til eleverne. Desuden muligt samarbejde med ergoterapeutskolens 5. semesterstuderende om et praktikforløb. 

20.15-20.30
Ifølge arbejdstidsaftalen A20 skal der laves en skoleplan. Her kommer skolens ledelse med et bud på, hvordan det kommende skoleår ser ud mht. ressourcer, antallet af lærere, indsatsområder, tiltag, arbejdsforhold mm. En sådan er udarbejdet på Mejrup Skole i samarbejde med skolens tillidsrepræsentant. Holstebro Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vestjysk Lærerforening, hvilket er et nyt tiltag. 
Den lokale samarbejdsaftale er skrevet ind i skoleplanen og præsenteret for Skolebestyrelsen. 
Tidsplanen for det kommende skoleårs planlægning blev ligeledes præsenteret.

20.30-20.45
Henvendelsen drøftet. Der tages kontakt til Vinderup Skolebestyrelse. Særlig opmærksomhed på det økonomiske aspekt.

20.45-20.55

20.55-21.00
Nyt vedr. ergonomitiltagene
Opfølgning Vinderup Skole 
Diverse skolepolitikker 
Nyt fra elevrådet