Skolebestyrelsesmøde august 2019

Referat fra den 15. august 2019 kl. 19.00 - 21.00.
Møderække: 15/8 3/9 9/10 12/11 12/12 13/1 25/2 23/3 23/4 27/5 18/6.
Mødeleder: Lars Grønkjær
Afbud: Lene, Lillian, Rikke

Referat

19.00-19.05 - O

  • Der er ikke valgt elevrådsrepræsentanter endnu

Kommer i løbet af de næste 14 dage.

19.05-19.15 - O

Vi er kommet godt i gang. God stemning og positivitet over hele linjen.
Stor tilgang til skolen både kendt, men også en del, der kom i løbet af uge 32.
Alt, hvad der har kunnet skrabes sammen af udtjente borde og stole er fundet. Ikke en optimal løsning - derfor behov for indkøb af ekstra møbler.
Marianne Winding - ny lærer er kommet godt i gang.

19.15-19.45 - D

Sammen med personalet skal bestyrelsen i gang med at arbejde sig ind i Børne- og Ungepolitikken.
Børne- og Ungepolitikken er blevet "oversat/transponeret" ind i PALS, og der er der, vi skal tage udgangspunkt.

Bilag: Børne- og ungepolitikken + "oversættelsen" til PALS

Tænkt som et møde i lighed med møderne sidste år, hvor SKB deltog. Handler om Børne- og Ungepolitikken

HBO og John Høgh m.fl. har kigget på, hvordan passer den nye BUP ind i PALS, og forsøgt at lave en oversættelse.

Helt konkret arbejdes med punktet 'Relationer og Fællesskaber' i indeværende skoleår.

TP orienterede om ansættelse af ny inklusionsvejleder, som er tilknyttet Mejrup og Skave Skoler 
Anna Elisabeth Ragnarsdottir - kommer og præsenterer sig selv på fællesmødet d. 3/9. Aftenens program sendes ud til SKB, når det er klart.

Børnehavens bestyrelse inviteres til et kort møde efterfølgende fra 19.30-20.00.

19.45-20.00 - B

Arbejdsdagen med nye tiltag i skolegården var en succes.
Besøg på Højvangsskolen i Århus mht. skoleonkler
Orientering om kørselsretningen ved skolen og cykel-/gangarealer (- TP udarbejder en PP med kort over området til visualisering. Sendes ud til personalet.
Der arbejdes på at finde en løsning mht. skolens kapacitet og renovering. Vil sandsynligvis strække sig over flere etaper de kommende år.
Valg til skolebestyrelsen
Indkalde forældrerådene til møde i november mhp. styrket samarbejde. Konkrete temaer kan være:

  • s/h-samarbejdet
  • BUP
  • Krop og bevægelse
  • Trafikforholdene omkring skolen
  • Input til SKB's arbejde

Målsætningen er at invitere til ét møde af 1 times varighed i november med fokus på dialog, debat, orientering. Dagsorden udsendes senere.

BK har udarbejdet oversigt over forældremøder.
Bestyrelsen har fordelt sig på disse.

20.00-20.15 - B

Skolebestyrelsen bedes afgive høringssvar i forhold til ny skolestyrelsesvedtægt senest 23/8

Bilag: Høringsbrev + Forslag til ny
skolestyrelsesvedtægt + Forslag til bilag til ny skolestyrelsesvedtægt

§2 - problematisk med 2 år. Vigtigt med kontinuitet.
Dog fint med en valgmulighed, men heldigt, at valgperiodens længde er op til den enkelte skole.

Ellers ingen yderligere kommentarer.

20.15-20.30 - O

a) Formanden
b) Ledelsen
c) Medarbejdere
d) Andre

Fantastisk at være med til skolestart.
Fotografering foran skolen?
Orientering fra episode i O. kl.
Orientering om fremtidigt byggeri
Orientering om pedelsituationen
Orientering om turen til Højvangskolen
Orientering om tiltaget fra Lions Club.
Skilt m/sponsorer (arbejdsdagen)

20.30-20.40 - B

Det foreslås, at mødet 9/10 reserveres til arbejdet med bestyrelsens principper

Bilag: Skolens gældende principper + oversigt over evt. manglende principper

Opdatering og udarbejdelse af udkast til nye principper.

20.40-20.50 - B

Hvad skal der orienteres om fra bestyrelsesmødet?

Deltagelse af SKB-medlemmer ved de kommende forældremøder

Proces om udvælgelse af nye undervisningsportaler er sat i gang. Mulighederne afsøges.