Skolebestyrelsesmøde maj 2018

Referat fra den 15. maj 2018 klokken 19.00 - 22.00.
Møderække: 23/4 - 15/5 - 20/6.
Mødeleder: Ole Nielsen.
Afbud: Majbritt Nielsen, Lene Møller, elevrødderne.

Referat

19.00-19.15 - Orientering/drøftelse

Elevrådet deltog ikke i mødet

19.15-19.45 - Drøftelse

SB udtrykker stor tilfredshed med mødet, hvor politikerne kom til den erkendelse, at Mejrup Skole ikke er fremtidssikret på en række områder.
En god proces at få muligheden for at få de lokale politikere til at se på forholdene.
Specielt de manglende/utilsvarende faglokaler, udeområderne og administrationsbygningens tilstand fik opmærksomhed.
SB arbejder videre i processen

19.45-20.00 - Orientering

Se allerede udsendte besked fra Tom Pedersen på Intra.

20.00-20.30 - Orientering/Drøftelse

Tonny orienterede fra trafikudvalget vedr alternative muligheder for at aflevere/hente
børn - både for forældre og for busser.
Ligeledes blev manglende cykelparkering berørt.
Trafikudvalget arbejder videre.

20.30-21.00 - Drøftelse/beslutning

Se bilag
Forslaget blev gennemgået og tilrettet.
Det vedtagne princip lægges på hjemmesiden.

21.00-21.15 - Orientering

 • Opfølgning på fagfordelingsprocessen

Ledelsen orienterede omkring processen vedr fagfordelingen.
Vi mangler stadig at få styr på ansættelserne af nye lærere, men resten af fagfordelingen er næsten på plads.
Karina Hylleberg har opsagt sin stilling. Vi vil forsøge at få hendes timer dækket i nuværende stillingsopslag.
Tidligere udleveret tidsplan (se tidligere referat) bliver rykket lidt.

B&U har uddelegeret til de enkelte skoler, om man vil benytte paragraf 16b, som er muligheden for at afkorte skoledagen for i stedet at sætte ind med 2-lærerordning. Der er tale om max 120 minutter/ugen
Ledelsen arbejder videre med en model, der indbefatter 0.-4. årgang. SB nikker til forslaget.

21.15-21.30 - Orientering

Formand:
Der planlægges med en visionslørdag til den kommende bestyrelse i løbet af efteråret.

Ledelsen:
Majbrit deltager i ansættelsesudvalget fra SB.
Birthe Kubstrup og Lillian Råbjerg deltager i SB fra medarbejdersiden i kommende periode.
Skriftlige eksamener er afsluttet - desværre havde vi en del tekniske problemer til geo + fys.

Medarbejderne:
Skriv til medarbejderne vedr henvendelse til SB-medlemmer.
Førskolen er startet - og startet godt.
Rollespilstræf var en stor succes.

21.30-21.40

Sommerafslutning.
Kommende bestyrelse inviteres
Skoleårets planlægning
Opfølgning af henvendelsen til politikerne.

21.40-21.55

Planlægning af sommerferieafslutning: De udtrædende medlemmer.

Ole Nielsen har haft kontakt til seniorklubben.

Der udarbejdes et skriv som bilag til politikerne vedr. antallet af elever i kommende 0.klasser.

21.55

Oplæg:

Børnenes faglige og sociale udvikling og trivsel understøttes bedst af et tæt samarbejde mellem skole og hjem.
Skolebestyrelsen ønsker med dette princip at sikre en fyldestgørende orientering fra skolen til forældrene om deres barns faglige og sociale trivsel.

Skolen tilstræber:

 • At give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om barnets faglige og sociale udvikling.
 • At udarbejde elevplaner som danner udgangspunkt for skole-hjem samtalerne.
  Elevplanerne udformes på en måde, så de er overskuelige for forældrene at orientere sig i, og så det er en arbejdsmæssig overskuelig opgave for det pædagogiske personale at lave dem.
 • At forældrene løbende får viden om, hvordan de i hjemmes bedst kan støtte barnets faglige og sociale trivsel.
 • At der afholdes mindst en skole-hjem samtale for hvert enkelt elev. Der kan desuden afholdes yderligere "behovssamtaler", hvis det skønnes påkrævet.

Forældrene tilstræber:

 • Løbende at snakke med deres barn om mål for og udbytte af undervisningen.
 • At følge op på indgåede aftaler om, hvordan de bedst støtter barnets faglige og sociale udvikling
 • At holde sig orienteret i elevplanen forud for skole-hjem samtalen.
 • At deltage i skole-hjem samtalerne