Skolebestyrelsesmøde februar 2020

Referat af Skolebestyrelsesmøde mandag d. 25. februar 2020 kl. 19.00.
Møderække: 15/8, 3/9, 9/10, 20/11, 12/12, 13/1, 25/2, 23/3, 23/4, 27/5, 18/6
Afbud: Majbrit Breum, Tonni Jensen

Referat

19.00-19.15
Aia og Nikolaj gør status på den nye parkeringsmulighed for scootere. Ordningen fungerer godt. 
Elevrådets idrætsdag er flyttet fra d. 27/3 til den 3.april.
SKB stiller spørgsmål om rengøring til mikroovnene i overbygningen. Det kan der strammes op på. 
Hvis klasserne har en sådan, er det noget, de selv har finansieret. 
BK ønsker, at elevrådet tager brugen af bordtennisbordet op på næste møde.

19.15-19.45 

  • Kostpolitik (bilag)
  • Princip for leg og bevægelse (bilag)

Principper for kost blev drøftet og enkelte justeringer foretaget. 
Princip for leg og bevægelse er godkendt.
De reviderede og godkendte principper kan findes i Aula.

19.45-20.15

  • Tidsplan (bilag)
  • Nedsættelse af valgbestyrelse
  • Evt. kandidater

Tidsplanen er gennemgået. 
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg - disse modtager ikke genvalg. 
Forslag til valgdato drøftet.
Vigtigt at der ikke bliver sammenfald med andre arrangementer i Mejrup.
Mulige oplægsholder vendt. 
Der sendes invitation ud snarest muligt.

20.15-20.30

  • Timefordelingsplan (bilag)
  • Tidsplan for planlægning (bilag)

Skoleårets planlægning er drøftet, og skolebestyrelsen bakker op om ledelsens beslutning.

20.30-20.45
Trafikforholdene jf. lokalplan 1141 drøftet og vil fortsat være genstand for skolebestyrelsens bevågenhed med henblik på trafiksikkerheden omkring skolen.
Trafikforholdene omkring skolen
Skolebestyrelsen opfordrer på det kraftigste forældre til ikke at benytte den store skolegård ved Svanen til aflæsning og påstigning. Der opstår mange farlige situationer.

Tom Pedersen orienterede kort om de overordnede planer for det kommende byggeri på Mejrup Skole. Byggeriet vil foregå i tre etaper over to-tre år. Første spadestik vil sandsynligvis blive i januar 2021. 
Der nedsættes lokale arbejdsgrupper undervejs mht. faglokaler og indretning af disse.
Skolebestyrelsen anbefaler, at alle væsentlige aspekter og drøftelser af byggeriet vendes med relevante aktører. 
Skolebestyrelsen ønsker byggeriet på som punkt på møderne fremadrettet.

Trafikforhold jf. lokalplan 1141
Skolebestyrelsesvalg
Byggeri