Skolebestyrelsesmøde april 2019

Referat fra den 25. april 2019.
Møderække: 22/8 – 27/9 – 30/10 – 26/11 – 12/12 – 24/1 – 26/2 – 25/3 – 25/4 – 23/5 – 13/6.
Mødeleder: Ole Nielsen.
Afbud: Tonny, Tonni, Elevrådet.

Referat

19.00-19.15 - Drøftelse

Punktet udgår

19.15-19.45 - Drøftelse

Charlotte Frost deltager i punktet

Charlotte pointerede vigtigheden i, at eleverne vælger cyklen til og fra skole/fritidsaktiviteter.
Hvordan gør vi det til en god vane hos eleverne at foretrække cyklen?
Skolen cykler til mange arrangementer, så det er vigtigt, at eleverne har kompetencerne til at kunne færdes i trafikken.
Der nedsættes et udvalg, der arbejder videre med at udvikle konceptet om at få flere børn til at cykle i skole.

19.45-20.00 - Drøftelse

Lene refererede fra et planlægningsmøde, hvor det praktiske vedr. de forskellige områder blev gennemgået.
Der er endnu ikke helt styr på økonomien inden for de enkelte områder, men vi holder os inden for det afsatte beløb.
Der bør være en sjakbajs i hvert område, der leder og fordeler arbejdet
Vigtigt at få tydeliggjort i indbydelsen, hvad det er, der er behov for, så man kan melde på direkte til en opgave.
Drøftelse omkring invitation af TV MIDTVEST.
TP udarbejder en indbydelse/tilmelding.

20.00-20.15 - Orientering / drøftelse

Referaterne forbliver i sin nuværende form, men kommer til at virke som et arbejdsredskab internt i skolebestyrelsen.
Det der skal videreformidles til forældrene bliver formidlet i et ”Nyt fra kontoret” under et selvstændigt punkt. ”Nyt fra kontoret” udkommer ultimo hvert måned.
”Forretningsorden for skolebestyrelsen” rettes til

20.15-20.30 - Orientering

Fagfordelingen er i gang, og skemalægningen kører snart.

Vi er godt i gang med fagfordelingen.
Valgfag for 7. årgang kommer til at foregå i et samarbejde med Borbjerg og Skave, hvor eleverne kan vælge mellem håndværk/design, madkundskab og musik.
Valgfag for 8.-9 tilbydes krea - boldspil - musik - foto/videoredigering - madkundskab - engelsk - sundhed.
Vi forventer at få godkendt, at der bliver mulighed for at afkorte skoledagen med en lektion for mellemtrinnet og udskolingen i henhold til §16b.

20.30-20.45 - Orientering

  • Status
  • Implementering
  • Kanalstrategi.
  • Information til forældrene

Skolen har fået uddannet superbrugere og personalet har fået et første indblik i AULA.
Personalet får løbende undervisning i brugen af AULA frem mod sommerferien.
AULA bliver kommunikationsplatformen mellem skole og hjem.
”Kanalstrategi” er vedlagt som bilag.
Alle forældre kan kun benytte UNI-login til at logge på.
Der tilgår information/vejledning til forældrene omkring login.
Se desuden www.aula.dk
Nuværende skoleport lukker ned samtidig med, at Intra lukkes.

20.30-20.40 - Orientering

Ole orienterede omkring ”skole-onkel-ordningen".

20.40-20.50

Byggeri
Skoleårets planlægning
Endelig godkendelse af ”Forretningsordenen”
Arbejdsdag